Rådgivning – landskap

Vi finns till som en resurs för dig som behöver rådgivning inom områdena bebyggelse och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Rådgivningar våren 2020

Alla rådgivningarna är kostnadsfria.

Ängar och betesmarker

Rådgivningen är för dig som har hand om en äng eller betesmark och önskar mer kunskap om skötsel, olika arter i markerna och markernas historia. Studier av historiska kartor och markanvändning görs inför besöket för en genomgång av markens historia tillsammans med ägare/brukare. Vi diskuterar lämpliga åtgärder vid restaurering och skötsel av den aktuella marken och befintliga natur- och kulturvärden lyfts fram. Vi kan besöka tre fastigheter, marker som är i behov av restaurering ges förtur.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Stengärden

Fastighetens stengärden studeras i fält tillsammans med fastighetsägaren och sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang med hjälp av äldre kartor. Murarnas biologiska värden, biotopskydd, skötselbehov och skador som kan vara lämpliga att restaurera diskuteras. Förslag ges för en långsiktig skötsel av stengärden på fastigheten som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. Vi kan besöka tre fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Ekonomibyggnader

Rådgivning för dig som har en gammal lada, jordkällare, kvarn eller liknande som inte längre har någon användning. Genom rådgivningen får du veta mer om byggnadens historia tillsammans med konkreta och handfasta råd kring renovering och kontinuerligt underhåll med traditionella material och metoder. Vi kan besöka tio fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Emelie Petersson, emelie.petersson@regionmuseet.se

Alléer med äldre träd

Fastighetens alléer studeras i fält tillsammans med biolog och arborist. Vi tittar på alléns historia och biologiska värde. Vi diskuterar långsiktig skötsel, trädslag och framtida återplantering. Arboristen gör en översiktlig besiktning av allén och ger expertråd om till exempel sjuka träd, skador, risker och lämpliga trädvårdsåtgärder. Vi kan besöka fem fastigheter, alléer med äldre träd ges förtur.

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Natur- och kulturvärden på din gård

Rådgivningen är aktuell för dig som vill att vi tittar på flera värden på din fastighet på en och samma gång. Alléer, stengärden, vårdträd, ängs- och betesmarker, odlingsrösen, brynmiljöer, vattendrag med mera är exempel på vad vi tillsammans kan gå igenom i fält. Historiska källor utgör en grund för att se hur gårdens har utvecklats genom åren. Råd ges för en långsiktig skötsel som tar hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden. Vi kan besöka fem fastigheter, först till kvarn gäller!

Kontakt: Åsa Jakobsson, asa.jakobsson@regionmuseet.se

Anmälan till kurserna

Anmäl dig till respektive kontaktperson.

Finansiärer

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.

Tvådelad bild. Överst logotyp för Länsstyrelsen Skåne. Under det EU-flaggan följt av texten Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.